Warranter

Warranter, ett rätt märkligt ord även fast innebörden är rätt enkel. Kort och gott – värdepapper kopplade till underliggande tillgångar, kan vara exempelvis aktier, råvaror eller valutor. En warrant är ett värdepapper utfärdat av banker eller fondkommissionärer. Warranter ger möjlighet att tjäna pengar på både nedgångar och uppgångar i de underliggande tillgångarna. Det finns möjlighet till en hög avkastning med lägre eget insatt kapital. Warranter räknas dock som en högrisk placering av kapital. Dock med en mer begränsad förlustrisk än exempelvis aktier. Orsaken är att warranter kostar betydlig minder än en aktiepost – en aktie som kostar 100 kr styck kan kosta 10 kr om man väljer att köpa motsvarande warranten. I likhet med en aktie är warranten börsnoterad. Till skillnad mot aktier kan man aldrig förlora mer pengar än vad man placerat i warranten.

Warranter bättre än aktier?

Svaret kan tänkas beror på hur spekulativ och förlust benägen man är. Om en aktie faller kraftig. Blir förlusten mindre om man innehar warranten istället för aktien. Vid motsatsen om aktien stiger kraftig. Blir vinsten mindre om man innehar warranten men inte aktien. En sak är säker med handeln med warranter. En långt mer begränsad förlustrisk än aktiehandeln. Däremot innehar warranten i likhet med aktien – en obegränsad avkastningschans. Handeln med warranter sker lika enkelt som aktier. Fråga din bank om du är osäker.

Risker med warranter

Placering i värdepapper är alltid förenat med ett visst risktagande. Det är å andra sidan alla typer av kapitalplaceringar som är kopplade till börsen. Precis som med aktier kan warranter innebära marknadsrisker. Warranter har löptider och värdet kan både stiga och falla under aktuell löptid – det kan vara ett par veckor upp till flera år. Valet hur länge man vill behålla warranten görs självständigt och beror på målet med kapital placeringen. Riskerna med warranter kan sägas vara begränsade vad det gäller kapitalförlusten, i förhållande till ordinarie aktiehandel. Tänk även på att handel med warranter där underliggande tillgångar handlas med i annan valuta än svenska kronor, kan göra att värdet på warranten påverkas av valutakursförändringar – mellan handlande valutan och svenska kronor.